Mohamedánů se nemusíme bát, když budeme mít víru

Obavy, úzkosti a pronásledování
V poslední době mohou mít věřící úzkosti a obavy z plíživé islamizace Evropy, která se může někdy projevovat omezováním náboženské svobody křesťanů nebo dokonce i jejich pronásledováním či zabíjením formou terorismu. Nutno si však připomenout, že náš Pán a Spasitel Jezukristus nám svým věrným vyvoleným nezaslíbil věčný klid a mír na tomto světě, nýbrž až na onom světe, kam skrze naši pravou křesťanskou víru a Boží milost jistě vstoupíme v hodinu poslední. Vzpomeňme slovy svatého Lukáše "Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno." (Luk 21:12). Křesťana přijetím víry v Božího Syna nečeká vždy bezproblémový život, ačkoliv i ten mu může být dopřán, ale někdy od nás Pán žádá, abychom svoji víru osvědčovali i ve zkouškách a utrpení. Ovšem těm, kteří vytrvají, dá Pán svoji odměnu. Evangelista Matouš o tom výslovně říká: "Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně." (Mat 5:11).
krizak
Boží ochrana
Jsme-li v obavách, ohrožení či pronásledováni, nemusíme zoufat. Víme přeci, že jsme pod Boží ochranou. Oči Hospodinovy hledí na ty, kteří ho milují. On je jejich mocnou záštitou a silnou oporou. V jistém smyslu věřme, že Hospodin bojuje za nás. Je přeci psáno: "S námi je Hospodin. Nebojte se jich!" (Nu 14:9). Jistě, starý Zákon hovoří o boji fyzickém, zatímco my bojujeme boj duchovní. Nicméně je dobré vědět, že nám Hospodin požehná a že nás ochrání.

Pozor na sejítí z pravé cesty
Neměli bychom také zapomínat na boj se svody ďábla. Modleme se za to, abychom se nevydali zlou cestou. Střežme se těch, kteří proradně mluví. A naopak važme si moudrosti, neboť mnohé těžkosti můžeme překonávat také vlastní rozumností a úctou k poznání. Modleme se za našeho prezidenta a politiky, neboť pro nerozvážné vedení padá lid. Pokorně ctěme právo. Bože veď nás cestou své pravdy a vyučuj nás, vždyť jsi Bůh, naše spása, každodenně skládáme svou naději v tebe. Amen.

Máme zachraňovat svět?
Kristovy následovníci si někdy pletou spasení se záchranou světa. Ve skutečnosti je však naše Země i celý vesmír v rukou Stvořitele. Nemůžeme významně ovlivnit počasí, klima na naší planetě, výbuchy sopek, bouře, větry, déšť či pohyb nebeských těles. Tím neříkáme, že není dobré chránit životní prostředí, vystupovat proti globálnímu oteplování či chudobě, ba naopak. Nicméně naše záchrana před Božím soudem není odměnou za "dobré" skutky, nýbrž pramení z Kristovy zástupné oběti za nás hříšné, pokající, nehodné bídné lidi, kteří si spasení nezaslouží, ale přesto ho dostávají jako veliký dar milosti. Dobročinnost a aktivismus by měl přispívat především k budování naší víry. Jinými slovy, spaseni můžeme být i jen pouhou vírou a ostatní věci provázející náš křesťanský život jsou jen podružné.

Svět si nějak poradí
Staré lidové pořekadlo označuje určité lidské chování jako "Po nás potopa!" Nicméně realita je taková, že když my tu nebudeme, svět si nějak poradí. Jinými slovy, svět, to není naše záležitost, Ježíš se dívá konkrétně na nás. Na posledním soudu se nebudeme moc vymlouvat na to, jaký je svět, na to, co je zrovna běžné a normální. Nezáleží ani na tom, co o nás řeknou druzí lidé, ale na tom, co o nás řekne Bůh. Ano, svět může být plný nenávisti a zla, ale my takoví být nemusíme. Nebo může svět postihnout veliké strádání a nedostatek, ale vy tomu ujdete. A naopak, svět může být v pohodě, zatímco nám je ouvej, něco nás trápí a strádáme. Vše je Boží vůle. Dobré i zlé může být k našemu duchovnímu užitku.

Jak hovořit s Mohamedány?
Většina diskuzí kolem učení člověka, falešného proroka Mohameda se točí kolem pro Boha mohamedan možná méně podstatných věcí jako je terorismus, migrační krize či práva mohamedánů povolit či zakázat to či ono. Ve skutečnosti ovšem nezáleží tolik na tom, co je na tomto světě, ale na tom, co po něm bude následovat. Zjednodušeně řečeno, S MOHAMEDÁNY MLUVÍME MÁLO DUCHOVNĚ. Je bláhové se domnívat, že se miliardy mohamedánů skrze naši pohostinost a přátelství najednou zřeknou svých bludů a obrátí se k dobrému. Někteří jistě ano, ale ne všichni a možná jen málo. Zlo má v určitých dobách tehdenci ve světě spíše narůstat, než klesat. Dokud se zlému duchovně nepostavíme, dokud nezačneme ŘÍKAT PRAVDU ať vhod či nevhod, nic se k lepšímu nezmění. Proto se domníváme, že je potřeba mohamedánům kázat nejen Boží lásku, ale i Boží soud, následující po smrti, neboť bez povědomí o věčném trestu není možné plně pochopit velikost Boží milosti.

Čeká islamisty peklo?
Je potřeba se nebát říkat, že zabíjením nevěřících, uřezáváním hlav, znásilňováním nezahalených žen a dívek, zotročováním a dalšími zvěrstvy militantních islamistů rozhodně nevejde lidská duše do nebeského ráje, ale naopak, že s největší pravděpodobností čeká všechny ty, kteří se na těchto ohavnostech podílejí PEKELNÁ MUKA. Boží trest však čeká i některé mohamedány umírněné. Například výchova dětí k nenávisti k židům či jinověrcům je stejně trestuhodná jako řádění sebevražedných atentátníků. Stejně tak může být pro mohamedány varováním ponižování a bití žen, duchovní pýcha a povyšování se nad nevěřící, tichá podpora extremistů či pouhopouhé pohrdání těmi, kteří vůči nim projevují vstřícnost a dobrotu. Peklo však možná čeká i ty mohamedány, kteří jsou jinak milí a hodní lidé, ale odmítli přijmout Jezukrista jako svého Pána a Spasitele.

jan_z_damasku

Má Bůh mohamedány rád?
Nebojujeme proti lidem, ale proti zlému. Dá se tedy říci, že Ježíš miluje i mohamedány jako lidi. Nenávidí však jejich modloslužbu a hříšné falešné učení. Nemá cenu zkoumat jaké verše z koránu jsou jakoby satanské a jaké jsou ještě přijatelné. Celé je to špatně, protože mohamedány ďábel oklamal, aby je odvrátil od Pravdy Evangelia. "Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda." (Jan 17:17) Někteří duchovní si myslí, že nám Pán posílá do Evropy mohamedány, aby mohli uslyšet Slovo Boží, neboť v jejich domovských zemích je to zakázané. Někde za konverzi ke křesťanství hrozí dokonce smrt. Využijme proto náboženské svobody, kterou zatím v Evropě máme a kázejme evangelium. Ostatně misii máme konat neustále. Stále je dost neobrácených hříšníků.

Nebylo by lepší zakázat Islám?
Z našeho pohledu by zákaz šíření a propagace islámu byl jistým vítaným řešením pro boj s terorismem. Možná by přispěl i k zachování křesťanských tradic, například vánočních stromečků či betlémů na náměstích obcí. Na druhou stranu nelze zakázat vyznávání jakéhokoliv učení doma či tajně. Proto je otázkou, zda-li je lepší mít legální mešity pod kontrolou nebo je raději vůbec nemít. Na druhou stranu asi není možné, aby vedle sebe koexistovaly dvě naprosto neslučitelné kultury jako naprosto rovnocenné. Je možné uvažovat o tom, co lze či nelze z jiné kultury u nás tolerovat, odmítáme se však podřizovat a na úkor kultury jiné potlačovat naše vlastní tradice. Pevně doufáme v prozřetelnost našich politiků a modlíme se za to, aby Bůh povolal takové naše představitele, kteří budou problémy řešit s rozvahou a moudrostí.

Zaručíme naším vnoučatům vánoce?
K tomu, abychom zachovali naši víru pro budoucí generace, bychom měli především sami chodit do kostela na bohoslužby, číst Bibli a vyučovat své děti náboženství. Duchovně silný národ se nemusí o své potomky bát. Budou-li mít víru, Pán se o ně jistě postará. Církev má také povinnost hmotně zajišťovat své duchovní a starat se o své chrámy, kostely, kapličky, modlitebny. Svojí účastí na sborovém životě dává věřící najevo, že mu není osud svým bližních lhostejný. Pokojné vánoční svátky zažijí naše vnoučata jen pokud naši budoucnost svěříme plně do rukou Hospodina.

Další článek k tématice:
Něco málo o mohamedánském učení
Fóbie, snad raději ne

Vzpomínková bohoslužba za všechny drahé zesnulé

O posledních věcech
kostel
Nedávno jsme přemýšlel o tom jak co nejcitlivěji a přitom pravdivě pronést vzpomínkovou promluvu. Napadlo mě zdůraznit nejen přirozenost zármutku, ale i naději věčného života v nebeském království. Jenomže se zdá, že pro mnohé představuje poslední rozloučení hlavně jen žal, neboť mnozí již ani ve vzkříšení nedoufají, ba co víc, možná ho vůbec nechtějí.

A vskutku, třeba si někteří říkají, že až jednou nastane fyzický konec a buňky se rozloží, nebude už nic, nářek ani bol, trápení či strasti, bolest, křivda, nenávist. Nebude už nic, protože nebudeme. To je krásná představa – nebýt! Když někdo není, může mu to být přece úplně jedno, co nastane po smrti, není-liž pravda.

A proč tedy ty vzpomínky na zesnulé často konáme v mnoha křesťanských kostelích? Jsme jen nositeli kultury? Dáváme tím najevo, že si vážíme svých předků? Nebo je to jen způsob jakým říkáme, že jsme své drahé zesnulé měli rádi?

Dnešní společnost podle mého názoru už snad ani nevzpomíná. Nicota, toť má být definitivní cíl bytí? To bych neřekl. My křesťané máme naštěstí svůj cíl znám a tím je nebeské království a život nepomíjející. Ó kéž nás k němu dovede Kristus. Amen.

Ivo Kraus

P.S.: Vzpomínková bohoslužba za všechny naše drahé zesnulé se koná v kostele Božího Spasitele v Podbořanech v pátek 30. října od 16,30 hodin. Více zde: http://husiti-podborany.hys.cz/

Bohoslužba k výročí úmrtí slavného českého vojevůdce Jana Žižky z Trocnova

zizka
Zveme všechny své členy a příznivce na vzpomínkovou bohoslužbu k připomínce slavného českého husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova a Kalicha a to na neděli 11. října od 10 hodin v kostele Božího Spasitele v Podbořanech.

Po bohoslužbě, přibližně od 10.30 hod. se bude konat beseda na aktuální téma "Nebezpečí islámského radikalismu pro křesťany". Stručný článeček o našem pohledu na mohamedánství si můžete přečíst ZDE.

Odpoledne od 12h se můžete přidat k úklidové brigádě spolku OKAP na zvelebení kostela. Bližší informace můžete získat na emailu: ledita@seznam.cz nebo okap.podborany@seznam.cz. Předem ohlášení účastníci dostanou zdarma malé občerstvení - buřt k opékaní. Děti mají připraven program "Hledání pokladu s Janem Žižkou".

Něco málo o mohamedánském učení

Muslimové věří v jednoho boha Allaha الله, který ačkoliv je jen jeden a krom něho jiného není, tak věří i na existenci spousty džinů (duchů) a andělů. Jejich svatou knihu korán nenadiktoval mohamedovi محمد‎‎ sám Bůh, ale prý anděl Gabriel. Allah byl převzat z arabského pohanství Al-Ilah (ten Bůh), podle znaku muslimů na mešitách červený půlměsíc se však může jednat jednat i o převzetí symboliky tehdejšího bůžka měsíce, původně modly mohamedova či jiného kmene, což všem zatím není prokázané. Podle novějších zjištění, muslimové prapůvodně nejspíše používali zelenou vlajku, půlměsíc s hvězdou je zřejmě výplod pozdější tradice.

Saracéni prakticky nemají žádnou složitou teologii jak ji známe z křesťanských církví, kde náboženství vykládají učenci (autority) či sněmy, které se shodují na určitých dogmatech (základech). Jejich víra je na rozdíl od křesťanství velmi jednoduchá, prostě jim stačí věřit. Islám není ani tak o tom, v co věřím, ale o podřízení se. Islám znamená odevzdanost. Známy jsou zejména pilíře islámu: Vyznání víry, Modlitba, Půst, Náboženská daň, Pouť. Vyznání je prosté: "Není boha kromě Boha, a Mohamed je jeho prorok." لآ اِلَـهَ اِلاَّ لله Muslimové mají také hodně věcí zakázáno, např. pít alkoholické nápoje, jíst vepřové maso či chovat doma psy. Jiné věci jsou naopak přikázané, např. ženy musí chodit zahalené, u mužů obřízka, ad. Oproti tomu křesťanství apeluje na dobrovolné plnění Boží vůle a skrze milost Kristovu řadu příkazů či zákazů starého (židovského) Zákona po svých věřících nevyžaduje.
saracen
Nedílnou součástí muslimské víry je džihád الجهاد. To znamená zápas. V rámci džihádu může muslim dělat cokoliv a pak je mu to odpuštěno. Např. nedodržovat smlouvy, u šíitů lhaní, apod. V džihádu nejde jen o svatou válku proti nevěřícím, ale jde o vnitřní a vnější zápas o prosazení mohamedánství v okolí praktikujícího muslima. Konečný cílem džihádu je, aby se celý svět stal domem islámu.

Muslimů se také týká povinný půst v době svatého měsíce ramadánu رمضان, během dne do západu slunce. Zvyk putovat do Mekky حجِّ byl převzat z předislámských tradic arabů. Ve svatyni Ka'ba se tam nachází posvátný černý kámen, původně bílý, zčernalý kvůli hříchům lidí, zvláště mohamedánů, který se snaží muslimští poutníci po vzoru mohameda políbit.

Dalším pramenem víry muslima je sunna (životopis obávaného vojevůdce mohameda), která společně s koránem tvoří muslimské právo šarija. Islám demokracii neuznává a jeho náboženské právo šaríja je ostatním právům nadřazeno (šaríja povoluje např. trest smrti ukamenováním, stětím hlavy, amputaci končetin, bičování za trestné činy týkající se hříchu). Sám korán znamená recitace. Islámisté se ho často učí nazpaměť. Islamisté rádi provolávají allahu akbar, což znamená allah je velký الله أكبر‎‎. Více o islámu ZDROJ.

V souvislosti s křesťanstvím vyvstávají nejčastější otázky:

Vznikl islám z křesťanství a judaismu?
Rozhodně nevznikl. Falešný prorok mohamed byl možná nějakým způsobem křesťanstvím ovlivněn, ale Ježívo učení je od mohamedova naprosto odlišné, ba i protikladné. S trochou nadsázky by šlo islám velmi zjednodušeně označit jako učení ANTI - KRISTOVO, tedy proti našemu Pánu a Spasiteli Jezukristu عيسى.

V čem korán tvrdí opak, než co Písmo svaté?
Nezásadnějším rozdílem bezesporu je účelové tvrzení, že Ježíš podle koránu VŮBEC NEBYL UKŘIŽOVÁN, dále že Abrahamův zaslíbený syn nebyl Izák ale Ismael.

Věří mohamedáni ve stejného Boha?
Nevěří. Bůh křesťanů je jiným Bohem než bůh saracénů. Důkazem je skutečnost, že muslimové Jezukrista jako Boha neuznávají, nemůže tedy jít o totéž. Rovněž Kristus praví "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.", čímž dává najevo svoji naprostou ojedinělost a vyjímečnost. Platí, že není jiné cesty k Bohu než skrze Ježíše.

Například Jan Kalvín kázal, že popírání synovství Ježíše je popření otcovství Boha. The Institutes (2:6.4): Podobně ve 20. století Abraham Kuyper a další reformovaní výslovně odmítli, že Alláh je stejný Bůh jako Otec Ježíše Krista. V Kalvínově komentáři k Izájášovi (r. 1559) tento křesťanský teolog dokonce tvrdí, že "Turci (mohamedáni) zbožňují a uctívají ďábla a nazývají ho Bohem", nicméně také uznává, že satan Turky podvedl, čím ponechává prostor pro jejich případné obrácení.

Musí dělat křesťané s muslimy ekumenu (kamarádit se)?
Postoj většiny křesťanů byl díky historickým zkušenostem k muslimům většinou záporný. Papež Jan Pavel II. v tezi „Sede Vacante“ de facto určil, že generace našich věřících předků v tomto ohledu věřila špatně a že se údajně katoličtí křesťané modlí ke stejnému "bohu" jako islamisté. Tím otevřel cestu pro partnerství. To se však moc neujalo. Podle středověkého husitského učení je papež jen člověk a větší váhu má Boží Slovo obsažené v Bibli, které jiné učení než Ježíšovo označuje za falešné stejně jako zakazuje úctu k cizím bohům. Z tohoto pohledu sice může křesťan s umírněnějšími mohamedány udržovat dobré vztahy, ale neměl by se účastnit společných bohoslužeb či modliteb.

Musí křesťané pomáhat muslimům najít nový domov v dříve křesťanské Evropě?
Nemusí, ale mohou. Principem milosrdenství je, že nemusím, ale pomáhám, protože chci. Saracénu je tedy možné pomoci, aby dostal šanci obrátit se na pravou křesťanskou víru, ale stejně tak, ba i více, je nutné pomáhat bližnímu svému, bratřím a sestrám v Kristu, zejména pak těm pronásledovaným islamisty.

Musí podle koránu nechat islamisté křesťany naživu nebo ne?
Pokud bojují proti muslimským bojovníkům, čeká je smrt stejně jako všechny nevěřící. Pokud se ale podřídí, mohou je islamisté podle koránu nechat žít jako občany druhé kategorie platící vyšší daně a mající menší práva než muslimové.
zizka
Proč islamisté zabíjí i pokojné křesťany, kteří proti chalifátu nebojují?
Podle některých radikálních názorů mohamedáni učí, že zabít křesťana je dobré, protože je modloslužebníkem uctívajícím člověka Ježíše Krista jako Boha.

Má smysl křesťanství bránit s mečem v ruce?
Přáli bychom si klid a mír navěky, nicméně příklad hrdinných křesťanských bojovníků, kteří v minulosti bránili Evropu i našich husitských předků nám ukazuje, že někdy je třeba bojovat nejen za pravdu evangelia, ale i za život svůj, své rodiny a svých bližních. Víme, že s Boží pomocí je možné zvítězit i nad obrovskou přesilou. Rovněž povinnost křesťanů jakožto občanů svých zemí jim velí v případě státní potřeby nastoupit do armády a bránit svoji vlast. Křesťanská víra vojenskou službu nevylučuje. Vše se však má dít podle řádu a práva. Války patří světské moci a ne duchovním. Křesťan není oprávněn brát spory s jinověrci do svých rukou a řešit je silou.
cyril
Co k obraně křesťanské víry říká církevní otec Cyril?
Těmito slovy poraženi obrátili se k jiným věcem, řkouce: „Tak jest, hosti, jak pravíš. Je-li tedy Kristus váš Bůh, proč nečiníte, jak velí? Neboť v evangelních knihách jest psáno: Modlete se za nepřátele a dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a pronásledují, a tvář nastavte těm, kdo vás bijí. Ale vy ne tak, nýbrž ostříte odvetnou zbraň na ty, kdo vám tak činí.“ Filosof proti tomu odpověděl: „Jsou-li v zákoně dva příkazy, kdo splní zřejmě zákon, ten kdo zachová jeden či ten, kdo oba?“ Oni odpověděli: „Ten, kdo oba.“ Načež filosof: „Bůh řekl: Modlete se za ty, kdo vás tupí. A dále řekl: Větší lásky nad tuto nikdo nemůže ukázati v tomto životě, než aby dal svou duši za přátele. A my to činíme za přátele, aby se zajetím těla nebyla také jejich duše zajata.“ Tedy, Konstantin říká, že je třeba bojovat proti pohanské porobě, aby na pohanském území pod útlakem křesťané neztratili pravou víru.

Pro zajímavost citujeme také Jana Kalvína: "Svatí, a to zejména bibličtí svatí, nám mají být příkladem. Tak např. vladař se může inspirovat u Davida a jeho bojů a vést válku proti Turkům." (tehdy Turek=mohamedán).

Jak to nakonec dopadne s islámským státem?
Je odsouzen k zániku, protože víru nelze vynutit násilím. Přísné tresty za porušování práva šaríja povedou jen k tomu, že své hříchy začnou lidé více skrývat. Zabíjení nevěřících hřích ze světa neodstraní, nýbrž spíše rozhojní. Militantní islamisté jsou sice na oko horliví pro svého boha allaha, ale nemají pravé poznání a jdou špatnou cestou. Bojovníci islámského státu se dopouštění řady ďábelských ohavností, proto s velkou pravděpodobností skončí v pekle.

Kdo nakonec zvítězí?
Křesťan, není-li vázán vrchností a občanskými povinnostmi, může klidně nechat být svět světem, protože důležitější jsou věci nebeské a to, co nás čeká na onom světě. Ježíšovo království není z tohoto světa, Kristus nevybízel k povstání proti pohanskému Římu, ale naopak nabádal k poslušnosti vůči vládnoucí moci a k modlitbám za mocné. Křesťanství se neprosazuje silou, ale mocí Hospodinovou. Ježíš nebyl vojevůdce, nezabíjel hříšníky, ale obětoval sám sebe za mnohé. A tím zvítězil.

Podobné články:

Mohamedánů se bát nemusíme, když budeme mít víru

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS