Historie kostela Božího Spasitele 2

Za účelem stavby tohoto kostela vznikl 16.února 1900 německý evangelický spolek pro stavbu kostela. Již v listopadu tohoto roku se podařilo zakoupit potřebný pozemek. Vlastní výstavba začala 13.května 1901 a základní kámen byl slavnostně položen 6. června 1901.

Jedná se o pseudorománskou stavbu ze začátku minulého století, kterou projektoval stavební rada Victor Schwerdtner, profesor Státní živnostenské školy v Plzni. Provedení kostela zajistil podbořanský stavitel Ferdinand Schindler. Hotová novostavba byla vysvěcena 9. listopadu 1902. Ženský spolek Gustava Adolfa ze Šlevicka - Holštejnska daroval vyřezávaný oltář, který spolu s kazatelnou vyrobilo umělecké řezbářství France Gröbla z Kadaně. Čtyři okna se zobrazením evangelistů Matouše, Marka, Lukáše a Jana darovali členové podbořanské a žatecké evangelistické obce, stejně jako obě prostřední okna hlavní kostelní lodi s medailony Martina Luthera a Filipa Melanchthona. Vyrobil je ateliér firmy E.L.Türck ze Žitavy a v Hrádku nad Nisou. Původní zvon, který byl během válečného období roztaven a použit pro válečné účely, pocházel ze slévárny Franze Schillinga z města Apolda v Durynsku.

Tento kostel byl postaven na náklady obyvatel Podbořan a okolních obcí německými luterány, kteří jej využívali až do roku 1945. Po 2.světové válce, s přílivem českého obyvatelstva, byl využíván Církví československou (založena roku 1920). Ta se v té době stala největší nekatolickou církví. Tento kostel 3. dubna byl 1951 předán do správy a užívání Církvi československé husitské, která se stala jeho vlastníkem a je jím až do dnešní doby.

V polovině 50. let začali probíhat jednotlivé stavební opravy a úpravy. Nejprve se v interiéru kostela nahradily německé nápisy českými. V roce 1956 proběhla oprava střešních žlabů včetně svodů. Během válečného období přišel tento kostel i o zvony a teprve v květnu 1959 byl ve věži osazen nový zvon dovezený z Kadaně. Výměna střešní krytiny byla dokončena v roce 1960 (kolaudace 17.8.1960). V první polovině 80. let se již objevily závady na okapech, oplechování střechy, opadávání vnější fasády i nepřijatelná elektroinstalace. V roce 1982 byla řešena problematika s holubem obecným, který roznášel holubí trus do prostoru věže a do podkroví. Dále v roce 1985 byla realizována oprava poškozené střešní krytiny kostela, vyčištění střešních žlabů a okapů, oplechování štítu a říms na věži včetně zabezpečení veškerých otvorů proti náletu holuba obecného. Vítr opět poškodil střešní krytinu v roce 1986. Po dvou letech byla provedena oprava střechy u sakristie a zimní modlitebny. V roce 1993 byla realizována nová přípojka vody a o rok později byla provedena střecha u modlitebny a sakristie. Kompletní oprava střechy a věže včetně vnější omítky byla realizována v roce 1995. V roce 2000 byly zjištěny závady při opravě střešní krytiny a tím vzniklo vhodné klima pro dřevomorku. V letech 1992 a 1996 byl kostel Božího Spasitele vykraden.

Technické parametry kostela:
zastavěná plocha - 300 m2
půdorysný rozměr - 12 x 25 m
výška kostela - 18 m
výška věže - 35 m
materiál - pálená cihla klasického formátu
podlahová plocha hlavní lodě - 200 m2
podlahová plocha sakristie - 30 m2
podlahová plocha 1 místnosti s chodbou - 20 m2
podlahová plocha kůru - 50 m2
strop - rovný, dřevěný

Zdroj: http://www.podborany.net/turistika/pamatky-a-prirodni-zajimavosti/?ftsho...